W naszym przedszkolu:
-Dajemy dziecku możliwość poznawania i rozumienia siebie i świata, odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości, a także rozróżniania podstawowych wartości – dobra, miłości i przyjaźni.
-Stwarzamy przyjazną, domową atmosferę oraz zapewniamy optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci oraz zaspokajania ich potrzeb.
-Stwarzamy atmosferę akceptacji, szacunku, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności i rozwija swoją osobowość.
-Rozbudzamy u dzieci ciekawości świata i ludzi, spostrzegawczości i wrażliwości na drugiego człowieka.
-Wspomagamy wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
-Kształtujemy u dzieci wiarę we własne możliwości, rozwijamy w nich optymizm i poczucie własnej wartości.
-Zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, troszczymy się o ich zdrowie i bezpieczeństwo.
-Uczymy tolerancji, patriotyzmu, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
-Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.
-Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.
-Tworzymy każdego dnia warunki do wszechstronnego rozwoju ruchowego w salach, na placu zabaw oraz w naturalnym środowisku.
-Wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.
-Oferujemy pomoc logopedyczną oraz zajęcia z języka angielskiego i taneczne.